Bestuur

Zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de zone. Het bereidt de beslissingen naar de zoneraad voor.

Het zonecollege is samengesteld uit leden gekozen door de zoneraad. Er is bewust gekozen om rekening te houden met de politieke proportionaliteit en met het gewicht van de verschillende gemeenten. Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad is dezelfde als de voorzitter van het college.

Vergaderdata zonecollege en -raad

Leden Zonecollege

  • Pascale Van Bael - Bestuurssecretaris
  • Luc Faes - Zonecommandant
  • Frank Wilrycx - BGM Merksplas - Voorzitter
  • Gilles Bultinck - BGM Vosselaar - Ondervoorzitter
  • Walter Luyten - BGM Ravels
  • Bob Coppens - BGM Oud-Turnhout
  • Marleen Peeters - BGM Lille

Besluiten Zonecollege

De vergaderingen van het zonecollege zijn niet openbaar. Bijgevolg worden geen notulen gepubliceerd. In het kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, kan je hieronder een besluitenlijst per zitting terugvinden.

Zoneraad

De zoneraad neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene visie en missie van de hulpverleningszone. Het bepaalt waar de hulpverleningszone moet staan op lange termijn. De zoneraad is samengesteld uit de burgemeesters van de 12 gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar en besloten gedeelte. Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk.
In kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, worden hieronder de agenda (dagorde) en de notulen open zitting van de zoneraad gepubliceerd.

Vergaderdata zonecollege en -raad

Zonecommandant

De zonecommandant van de HVZ Taxandria is Kol. Luc Faes. De zonecommandant is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van de hulpverleningszone. Hij is belast met het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak, onder leiding van de zoneraad, het college en de voorzitter. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad. 

Samenstelling zoneraad

Arendonk Kristof Hendrickx
Beerse Bart Craane
Baarle-Hertog Frans De Bont
Hoogstraten Marc Van Aperen
Kasterlee Ward Kennes
Lille Marleen Peeters
Merksplas Frank Wilrycx (Voorzitter zoneraad)
Oud-Turnhout Bob Coppens
Ravels Walter Luyten
Rijkevorsel Dorien Cuylaerts
Turnhout Paul Van Miert
Vosselaar Gilles Bultinck
HVZ Taxandria Luc Faes (Zonecommandant)
HVZ Taxandria Pascale Van Bael (Bestuurssecretaris)