Taken en tarieven

De brandweer staat altijd paraat. Maar wie betaalt? De brandweer bestrijdt uiteraard brand. Maar brandweermensen redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen het wegdek na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg, vervoeren je met de ambulance, … De opdrachten van de brandweer zijn heel divers, maar ook wettelijk vastgelegd. Sommige van deze interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen.

Wat doet de brandweer gratis?

 • Brand bestrijden.
 • Helpen bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar.
 • Ingrijpen om mensen te beschermen of te redden:
  • mensen bevrijden uit een lift;
  • gevaarlijke wespennesten verdelgen;
  • drenkelingen redden;
  • personen bedolven onder het puin redden;
  • personen gekneld in een voertuig bevrijden bij verkeersongevallen, …
 • Dieren redden als er geen andere mogelijkheden zijn of als een snelle tussenkomst nodig is.
 • Helpen bij overstromingen, explosies, instortingen, en rampen.
 • Uitrukken bij een loos alarm, wanneer de brandweer ter goeder trouw werd verwittigd.
 • Ook als je ter goeder trouw de hulpdiensten verwittigt, volgt er geen factuur:
  • Je denkt dat er ergens een bom ligt, hoewel het om een onschuldig pakket gaat.
  • Je neemt een gasgeur waar, maar er is niets aan de hand.
  • Je houdt barbecue rook aan voor brand.

De brandweer staat ook ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid. Zij steunt zich hierbij enerzijds op wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op gebouwen, installaties of evenementen. Anderzijds wil de brandweer ook het bewustzijn van de burger voor brandveiligheid verhogen en hem op zijn verantwoordelijkheden wijzen.

Wat doet de brandweer niet gratis?

 • De openbare weg reinigen en vrijmaken na een ongeval of incident (Bv. olielek, verlies van lading).
 • Bestrijding van milieuverontreiniging en/of schadelijke stoffen (verontreiniging van bodems, grachten, milieu, sluikstorten, dumping van afval, …).
 • Redden van dieren ingevolge nalatigheid/verwaarlozing.
 • Brandpreventieopdrachten uitvoeren zoals het controleren van brandveiligheid van evenementen.
 • Stutten van gebouwen en constructies ingevolge van kennelijk slecht onderhoud.
 • Falend technisch alarm: vanaf de derde oproep binnen een periode van 12 maanden voor automatische branddetectie zonder effectieve brand.
 • Kwaadwillige oproep: oproepen met als doel de hulpdiensten ten onrechte op te roepen.
 • Toegang verschaffen tot een gebouw: openen van een raam of deur nadat de bewoner of gebruiker van het gebouw zich buiten- of binnen gesloten heeft.
 • Leveren van een brandwacht bij evenementen.
 • Dringende geneeskundige hulp aanbieden (ziekenwagen).

Wie betaalt?

In regel zijn de kosten voor rekening van de persoon voor wie het voordeel van de interventie gebeurde. Als de persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan die het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is.

Raadpleeg je verzekeringsmaatschappij en/of mutualiteit voor eventuele terugbetalingen.

Tarieven

De prijs voor een interventie hangt af van de gebruikte voertuigen, het gebruikte en verbruikte materiaal, de personeelskosten en de duur van de interventie. De tarieven worden vastgelegd door de zoneraad en kan je terugvinden in het retributiereglement van Hulpverleningszone Taxandria.

Wat zijn geen taken van de brandweer?

 • Dakpannen vervangen na een storm. Ondanks de hulpvaardigheid die eigen is aan de brandweer, zijn we geen klusjesdienst die twee dagen na de storm nog dakpannen teruglegt. Zo houden we ons ook beschikbaar voor dringende (brand)interventies.
 • Verdelgen van processierupsen.

Veelgestelde vragen

De juiste bedragen kan je terugvinden in het retributiereglement.

De duur van de interventies waarvan de kosten verhaald worden op uurbasis, wordt berekend vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot aan de terugkeer in de kazerne. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een vol uur. Voor de bepaling van de personeelskosten worden alle betrokken personeelsleden in rekening gebracht. 

De prestaties werden geleverd, je dient dus de factuur te betalen.

De dienst preventie maakt het advies over aan de gemeente in kwestie. Het advies kan daar opgevraagd worden.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was en zijn burgerplicht gedaan door de ambulance te bellen. U bent gehouden om deze factuur te betalen. Bent u van oordeling dat deze persoon dat onterecht heeft gedaan, dient u bij de politie klacht neer te leggen.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Heb je een hospitalitatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.

Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.

Het team preventie moet vaak advies geven aan de gemeenten in zaken zoals bouwaanvraag, milieuvergunningen,...
Dit advies rekent de preventiedienst aan de begunstigde van het advies door volgens de geldende tarieven bepaald in het retributiereglement.

Als er meerdere partijen betrokken zijn, wordt de totale kost van de interventie verdeeld over alle partijen aangezien wij geen uitspraak kunnen doen naar aansprakelijkheid. Het is aan de verzekeringen of gerecht om uit te maken wie aansprakelijk is .
Indien u niet aansprakelijk bent, kan u de factuur terugvorderen via je verzekeringsmaatschappij bij de tegenpartij.

Voor iedere ziekenwagen interventie wordt een forfait aangerekend van €67,23. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.