Contactformulier preventiedienst

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van het gebouw, project of inrichting

Facturatie

Onze hulpverleningszone vestigt een retributie op door de hulpverleningszone uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de hulpverleningszone in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist.

Akkoordverklaring

Facturatiegegevens

Stel hier je vraag

Indien u plannen, foto’s of andere documenten ter verduidelijking van de vraag wenst toe te voegen, kan u deze mailen aan preventie@hvztaxandria.be met vermelding van de gegevens van de inrichting (naam + locatie)

  • Gegevens aanvrager (1/4)
  • Gegevens inrichting (2/4)
  • Facturatie (3/4)
  • Vraagstelling (4/4)

Indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in de Uniforme Gemeentelijke Politiereglementen, kan de burgemeester een afwijking toestaan.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient met een gedetailleerd verslag worden ingediend waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen dienen te worden bijgevoegd, ofwel via preventie@hvztaxandria.be , ofwel als bijlage gekoppeld aan het aanvraagformulier. De bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten een veiligheidsniveau nastreven dat ten minste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.

Het verzenden van dit aanvraagformulier geldt als aanvraag gericht aan de burgemeester. U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. Wij adviseren u om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.