Algemene voorwaarden

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming (DPO)

Verwerkingsverantwoordelijke

Hulpverleningszone Taxandria
Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout
014 47 09 20
info@hvztaxandria.be

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming (DPO)

privacy@hvztaxandria.be 

Algemeen

HVZ Taxandria behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy.  Met deze verklaring leggen we je uit hoe we omgaan met je persoonsgegevens die we via verschillende kanalen verkrijgen.  

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal HVZ Taxandria de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (afgekort AVG of GDPR genoemd), de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook het AVG Decreet van de Vlaamse gemeenschap.

De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, koppelen, enzovoort.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand je kan identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks.  

Rechtstreeks:  

 • met je identiteitskaartnummer of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat jij het bent.

Onrechtstreeks:  

 • met je naam in combinatie van je adres, geboortedatum, leeftijd en/of geslacht kunnen we je herkennen.
 • met je e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer)
 • met foto’s, beeldmateriaal en hun bijhorende gegevens (ook wel metadata genoemd) zoals locatie of tijdstip waarmee we iemand kunnen herkennen.

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de één of andere manier aan jou kunnen koppelen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit onder andere over de onderstaande gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam)
 • Contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer)
 • Adresgegevens (locatie)

De types persoonsgegevens zijn opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten, waarin alle verwerkingen zijn opgenomen die wij doen met persoonsgegevens.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

1. Aanwerving: spontane sollicitaties en effectieve sollicitaties voor openstaande vacatures. Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie- en contactgegevens.  

2. Preventie: online aanvraagformulieren:

 • Advies bouwproject
 • Controle publiek toegankelijke gebouwen
 • Afwijking gebouw
 • Andere controle
 • Preventiedienst contacteren

Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie- en contactgegevens.  

3. Beheer van externe klachten. Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie- en contactgegevens.  

4. Registratie van sleutelkluizen of andere toegangsmiddelen. Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie-, contact- en locatiegegevens.

5. Verwerking elektronische interventieaanvragen via e-loket (wespenverdelging, stormschade, wateroverlast). Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie-, contact- en locatiegegevens.  

6. Vragen over een factuur.  Opgevraagde persoonsgegevens: identificatie-, contact- en locatiegegevens.

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

HVZ Taxandria verwerkt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dit alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke wettelijke basis of op je eigen verzoek en dus met jouw toestemming (bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt rond een preventiedossier).  

Onze 5 belangrijkste juridische basissen om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken zijn:

 1. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudigweg weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kan je je toestemming met kennis van zaken geven. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken, worden je persoonsgegevens niet gebruikt voor dit doel, en heeft dit verder geen nadelige gevolgen.  Een voorbeeld: Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor de jaarlijkse communiefoto’s van de brandweer.
 2. We verwerken je persoonsgegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het lokaal bestuur. Een voorbeeld: Je doet een beroep op de diensten van de brandweer, zoals het verdelgen van een wespennest.
 3. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Een voorbeeld: De taken van HVZ Taxandria zijn wettelijk vastgelegd, zoals de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen.
 4. We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren. Een voorbeeld: De HVZ Taxandria stuurt sociale media berichten uit die in het belang zijn van de inwoners van de hulpverleningszone. Zoals het sluiten van ramen & deuren bij rookontwikkeling.
 5. In bijzondere gevallen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen. Een voorbeeld: Een dringende medische interventie.

HVZ Taxandria gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en aansprakelijkheid

Wij leveren de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

De HVZ Taxandria en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

 • juistheid of volledigheid van de informatie op de website
 • mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
 • slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

Mocht je foutieve informatie terugvinden, of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, engageren wij ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  Je kan ons contacteren via info@hvztaxandria.be

Wij kunnen de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden. Je gebruikt onze website op eigen risico. 

Je kan HVZ Taxandria niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.

Externe links

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kunnen we de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je HVZ Taxandria aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van HVZ Taxandria

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan HVZ Taxandria. Inclusief teksten, beelden, logo’s …

De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wil je beelden of foto's reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet je eerst toestemming vragen aan HVZ Taxandria via communicatie@hvztaxandria.be

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. HVZ Taxandria behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.