Controle publiek toegankelijke inrichting

Gegevens van de aanvrager

Hoedanigheid van de aanvrager

Gegevens van de drank- en/of eetgelegenheid

Facturatie

Onze hulpverleningszone vestigt een retributie op door de hulpverleningszone uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de hulpverleningszone in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist.

Akkoordverklaring

Facturatiegegevens

Voorwerp van de aanvraag

Reden van de controle

Voorwerp van de aanvraag

Voor te leggen documenten

Documenten VERPLICHT te bezorgen via preventie@hvztaxandria.be. Indien deze documenten NIET tijdig worden bezorgd (d.w.z. uiterlijk 3 werkdagen VOOR het controlebezoek), zijn wij genoodzaakt het controlebezoek te annuleren.

Keuringsverslagen / indienststellingsverslagen van alle andere aanwezige technische installaties moeten voorgelegd kunnen worden (niet limitatieve lijst)

Akkoordverklaring

  • Gegevens aanvrager (1/5)
  • Gegevens inrichting (2/5)
  • Facturatie (3/5)
  • Voorwerp aanvraag (4/5)
  • Documenten (5/5)

Controles inzake brandveiligheid worden uitgevoerd wanneer deze wettelijk verplicht zijn en/of in opdracht van de burgemeester. De hulpverleningszone controleert of de inrichting beantwoordt aan de wettelijk geldende regelgeving en stelt na de controle een brandpreventieverslag op. Indien wettelijk vereist, levert de burgemeester op basis van het brandpreventieverslag een brandveiligheidsattest af.

Alvorens de hulpverleningszone een controle uitvoert, dienen volgende documenten VERPLICHT bezorgd te worden: ofwel via preventie@hvztaxandria.be , ofwel als bijlage gekoppeld aan het aanvraagformulier:

  • Recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie
  • Recent keuringsverslag van de gasinstallatie (gasdichtheidsattest)
  • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
  • actuele grondplannen van de inrichting

Om de controle vlot en doelgericht te kunnen laten verlopen, vragen wij om alle essentiële documenten zoals keuringsverslagen, indienststellingsverslagen, technische fiches, plaatsingsattesten, ... ter beschikking te hebben tijdens de controle of ze ons digitaal te bezorgen ofwel via preventie@hvztaxandria.be , ofwel als bijlage gekoppeld aan het aanvraagformulier.

Het verzenden van dit aanvraagformulier geldt als aanvraag gericht aan de burgemeester. U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. Wij adviseren u om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.

De hulpverleningszone zal u contacteren om een concrete datum voor het controlebezoek in te plannen.