Afwijking publiek toegankelijke inrichting

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de publiek toegankelijke inrichting

Facturatie

Onze hulpverleningszone vestigt een retributie op door de hulpverleningszone uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de hulpverleningszone in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist.

Akkoordverklaring

Facturatiegegevens

Technische specificaties

Specificatie 1

Bv. 1
Bv. 4
Bv. 53

Bv. De vrije breedte van de uitgang van het publiek toegankelijke lokaal dient minstens 0,80 m breed te zijn.

Bv. De nooduitgang heeft een breedte van slechts 0,75 m.

Bv. De maximale bezetting van het publiek toegankelijke lokaal verlagen tot xxx personen.


Voor te leggen documenten

Om uw afwijkingsaanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen wij volgende documenten

  • Plannen van het gebouw
  • Het dossier met de argumentatie en bewijzen (bv. foto’s, attesten, keuringsverslagen, ….) dat een veiligheidsniveau behouden is dat ten minste gelijk is aan deze vereist door het uniform gemeentelijk politiereglement.

Facultatief (aankruisen indien bijgevoegd)

Akkoordverklaring

  • Gegevens aanvrager (1/5)
  • Gegevens inrichting (2/5)
  • Facturatie (3/5)
  • Technische specificaties (4/5)
  • Documenten (5/5)

Voor publiek toegankelijke gebouwen dienen de keuringsverslagen en/of indienststellingsverslagen van onderstaande installaties voorafgaand aan de controle digitaal bezorgd te worden:

  • Keuringsattest van gasinstallatie (gasdichtheid)
  • Keuringsattest van elektrische installatie (laagspanning)
  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in de Uniforme Gemeentelijke Politiereglementen kan u een afwijking aanvragen.