Aanvraag (voor)advies / (voor)bespreking

Gegevens van de aanvrager

Hoedanigheid van de aanvrager

Gegevens van de inrichting / het project

Facturatie

Onze hulpverleningszone vestigt een retributie op door de hulpverleningszone uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de tussenkomst van de hulpverleningszone in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist.

Akkoordverklaring

Facturatiegegevens

Voorwerp van de aanvraag

Hoofdfunctie

Overlegvorm

Reden van de aanvraag

Belangrijke opmerkingen

1/ Om vlot en doelgericht advies te kunnen geven, zijn duidelijke plannen (inplanting, grondplannen, snedes, gevelaanzichten, …) noodzakelijk.

2/ Tijdens het overleg kan u conceptuele vragen en/of specifieke knelpunten over de brandveiligheid van het gebouw of project voorleggen. Het is onmogelijk om tijdens het overleg na te gaan of de plannen volledig beantwoorden aan de geldende wetgevingen.

3/ Uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het overleg dient u alle conceptuele vragen / knelpunten en plannen aan onze hulpverleningszone te bezorgen via ons generiek mailadres: preventie@hvztaxandria.be. Hierbij vermeldt u de gegevens van het project (naam, locatie, …)

Akkoordverklaring

  • Gegevens aanvrager (1/4)
  • Gegevens inrichting (2/4)
  • Facturatie (3/4)
  • Voorwerp aanvraag (4/4)

Tijdens een voorbespreking kan u specifieke vragen en/of problemen over de brandveiligheid van een gebouw voorleggen, zodat je nadien je project verder kan uitwerken. Het is echter onmogelijk om tijdens het overleg na te gaan of de plannen volledig beantwoorden aan de geldende wetgevingen.

Om de voorbespreking vlot en doelgericht te kunnen laten verlopen, dient u uw vragen, plannen (inplanting, ligging, grondplannen, snedes, gevelaanzichten, ...) en andere nuttige informatie m.b.t. het project voorafgaand aan de voorbespreking digitaal te bezorgen: ofwel via preventie@hvztaxandria.be , ofwel als bijlage gekoppeld aan het aanvraagformulier.

Het verzenden van dit aanvraagformulier geldt als aanvraag gericht aan de burgemeester. U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. De hulpverleningszone zal u contacteren om een concrete datum voor het overleg in te plannen.