Duikers

Zonaal worden er per jaar een twintigtal oefensessies georganiseerd in het kanaal Dessel - Schoten en de verschillende vijvers en plassen in de regio. Tijdens deze oefeningen wordt vooral gelet op de inzetbaarheid, de kennis van verschillende procedures en zoekmethodes, het adequaat inschatten en het reageren op zoveel mogelijke realistische scenario’s. De oefensessies lopen tijdens de wintermaanden gewoon door en indien de mogelijkheid het toelaat, zal steeds een oefening onder het ijs georganiseerd worden.

 

De verschillende duikopdrachten worden onderverdeeld in:

 • dringende interventies waarbij direct moet ingegrepen worden in functie van het redden van levens zowel van mens als dier;
 • niet dringende interventies waarbij het vooral gaat om zoekacties en/of het verwijderen van grote objecten uit het water;
 • Zoekacties op vraag van de lokale en/of federale politie, met uitzondering van het opsporen en bovenhalen van wapens en munitie (waarvoor de brandweerduikers geen bevoegdheid hebben)


Opleiding tot brandweerduiker.

Brandweerduiker word je niet zomaar en hij is gebonden aan wettelijke verplichtingen en regelgeving betreffende duikwerkzaamheden.

De opleiding tot brandweerduiker wordt georganiseerd door de provinciale school voor brandweer- en ambulancieropleidingen VESTA. De opleiding bestaat uit twee modules en wordt gegeven door ervaren brandweerduikers – instructeurs.

 

Wettelijke verplichtingen:

KB van 23 december 2003: (kort overzicht)
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=603

De brandweerduikers moeten een specifieke vorming ontvangen en zijn onderworpen aan de gezondheidsbeoordeling.

Voor duikwerkzaamheden gelden bovendien volgende verplichtingen:

 • Elke duikploeg moet bestaan uit een duiker, veiligheidsduiker en een oppervlakteassistent.
 • De duikers moeten beschikken over het getuigschrift van beroepsduiker. Hiertoe moeten zij een bepaalde vorming gevolgd hebben, waarvan de inhoud wordt bepaald in een besluit.
 • Beschikken over een geschiktheidattest.
 • Logboek, register met specifieke informatie over de duikwerkzaamheden.


Specifieke bepalingen voor leden van de brandweer en de Civiele Bescherming.

 • De chef (duikverantwoordelijke) duikwerkzaamheden, is een werknemer die over minimum drie jaar beschikt als duiker, ongeacht of hij op het ogenblik van de aanduiding als chef van de duikwerkzaamheden nog zelf duikwerkzaamheden verricht en die aan de oppervlakte blijft en belast met het toezicht op de veiligheid van de duikers die duikwerkzaamheden uitvoeren. (minimum 3 jaar actief betrokken bij de uitoefening van reddingswerkzaamheden).
 • Het getuigschrift dat uitgereikt door een instelling erkend volgens de gebruiken eigen aan de sector van de Brandweer en de Civiele Bescherming, wordt gelijkgesteld met het getuigschrift van beroepsduiker, voor de aspecten die betrekking hebben op reddingswerkzaamheden.
 • Artikel 21 (kennisgeving aan de inspectie) is niet van toepassing voor reddingswerkzaamheden die betrekking hebben op het redden van personen in nood. Reddingswerkzaamheden die betrekking hebben op oefeningen en die niet van te voren kunnen worden gepland, kunnen aangemeld worden op de dag dat ze worden uitgevoerd.

 
KB 25 april 2007: Wijziging op KB 23 December 2003 (kort overzicht)
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=8858

Het koninklijk Besluit van 23 December 2003 wordt aangepast.

Zo wordt het begrip ‘reddingswerkzaamheden’ ingevoerd om de duikwerkzaamheden van leden van de Brandweer en Civiele Bescherming te omschrijven. Ook het getuigschrift van ‘reddingsduiker’ wordt geïntroduceerd.

Bovendien wordt de notie ‘chef van de duikwerkzaamheden’ verduidelijkt. Het moet gaan om iemand die minimum drie jaar ervaring als duiker bezit, zonder dat deze persoon noodzakelijkerwijze nog als duiker dient te zijn.

Aangezien voor reddingswerkzaamheden niet steeds mogelijk is om te voldoen aan de verplichte kennisgeving aan de inspectie, werden er uitzonderingen voorzien op deze kennisgeving.


MB 7 Juni 2010 (kort overzicht)
http://www.ifod.be/brandweer/Ministerieel-Besluit-opleiding-van.html

Betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.

Inhoud en duur van de opleiding:

 • module I die 60 uren duurt.
 • module II die 48 uren duurt met een stage van 10 duiken.

Een kandidaat kan zich pas inschrijven voor module II na het slagen voor module I of na het behalen van een 2* brevet van de wereldconfederatie van onderwater activiteiten. (CMAS). Tevens moet hij slagen in de toelatingsproeven module II.

Module I

- 18 u theorie

- 18 u praktische oefeningen in het zwembad

- 24 u praktische oefeningen in open water, met ten minste 8 duiken

Module II

- 14 u theorie

- 4 u praktische oefeningen in het zwembad

- 30 u praktische oefeningen in open water

- Een stage van 10 duiken.

Uitreiking en geldigheidsduur van het getuigschrift van duiker.

Het getuigschrift heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, vanaf de deliberatie die het examen over de laatste module van de opleiding afsluit. 
De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens 5 jaar, onder volgende voorwaarden:

 • het slagen in een test, georganiseerd door één van de in artikel 2 vermelde opleidingscentra (Provincie Antwerpen = VESTA)
 • het uitvoeren van minstens 6 duiken per jaar in het kader van oefeningen of interventies van de hulpdiensten.

Zonaal duikreglement (Zone Taxandria) versie 20120301

Zone Taxandria heeft voor de duikgroep een eigen duikreglement opgesteld.

Hierin staat vermeld, betreffende de registratie en deelname aan oefeningen:

 • Elke brandweerduiker moet per werkjaar minimaal aan 9 zonale oefeningen deelnemen.
 • Ieder korps kan op eigen initiatief extra oefeningen organiseren.
 • Elke oppervlakte assistent moet per werkjaar minimaal aan 6 zonale oefeningen deelnemen.
 • Om een en ander praktisch te regelen, moet er bij de organisatie van oefeningen naar een scenario gestreefd worden, dat iedere duiker effectief te water kan.
 • Jaarlijks evalueert de duikverantwoordelijke van elke korps het behalen van de minima aan de hand van het zonaal aanwezigheidsregister en de in aanmerking komende vervangende duiken die lokaal georganiseerd worden.

Duikcongres van 26 februari 2013 (kort overzicht)

Volgende punten zijn besproken op het Duikcongres voor Brandweer en Civiele Bescherming op 26 februari te NEMO in Brussel:

 • Brandweerduiken
  • Geoefendheid van de brandweerduikers.
   • Optrekken van de verplichte duiken.
  • Hernieuwing getuigschrift Brandweerduiker.
   • 5 jaarlijkse proeven onder hoede van de Brandweerscholen.
   • Brandweerschool houdt de administratie bij en reikt het brevet uit.
  • Specialisatie brandweerduikers Civiele Bescherming
   • Hier werd het onderscheid gemaakt tussen de duikers van de Civiele Bescherming en de duikers bij de Brandweer.
   • Duikers bij de Civiele Bescherming werken 75 % van hun opdracht met de Federale Politie.
  • Gevaren bij duikwerkzaamheden.
  • Overzicht werkzaamheden Cel vermiste personen.
  • Bekendmaking van het nieuw duikersinsigne.
 • Start
 • HVZ Taxandria
 • HVZ Taxandria
 • Duikers